Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden


Deze Voorwaarden bepalen de condities waaronder de Speler deze Website mag gebruiken, en de software die nodig is om te kunnen spelen en deel te nemen aan de Spelen.

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen en een kopie ervan af te printen en te bewaren.

De Speler mag zich pas registreren op de Website, een Account aanmaken of spelen wanneer hij heeft bevestigd dat hij deze Voorwaarden aanvaardt door te klikken op 'Accepteer' hieronder. Zodra de Speler deze Voorwaarden heeft aanvaard, zal een contract van kracht worden en zijn tussen de Speler en Pas.Co bvba, dat zal beheerst worden door onderhavige Voorwaarden.

Wanneer iemand niet bereid is deze Voorwaarden te aanvaarden, mag die persoon niet spelen en zal hem de toegang tot de Spelen en de Spelsoftware worden geweigerd.

Als u vragen heeft in verband met deze Voorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met onze afdeling klantenondersteuning voor verduidelijking.

Pas.Co bv kan ten allen tijde deze Voorwaarden wijzigen of amenderen zonder voorafgaande kennisgeving.

De servers worden gehost door Combell, Skaldenstraat 121, 9042 Gent.

1. DEFINITIES

De volgende definities worden gebruikt in deze Voorwaarden:

 • “Spelen”: hiermee worden alle spelen bedoeld waarvoor een vergunning B vereist is (geldspelen en kansspelen), zowel gratis spelen als spelen waarvoor moet worden betaald, die aan Spelers worden aangeboden op de Website.
 • “Spelsoftware”: verwijst naar de computerapplicatie of het programma.
 • “Speler”: is iemand die zich heeft geregistreerd om te spelen en die ouder is dan 21 jaar.
 • “Voorwaarden”: hiermee worden de voorwaarden bedoeld in onderhavig document
 • “Website”:  verwijst naar de Website https://www.36win.be en zijn diensten. De Website voorziet internetspelers van gratis spelen en spelen waarvoor moet worden betaald.
 • “Operator”: de Website wordt beheerd door Pas.Co bv, gevestigd te 9900 Eeklo, Boelare 61.

 
2. DOEL
Door het aanvaarden van deze Voorwaarden krijgt de Speler toegang tot de Website waar hij de Spelsoftware kan downloaden en/of gebruiken om gratis te spelen of te spelen tegen betaling. Deze spelen worden gerund door de Operator in opdracht van en vergund door de Belgische Kansspelcommissie.
 
3. REGISTRATIE
Er kan pas gespeeld worden nadat de Speler zich geregistreerd heeft en een Speelrekening heeft geopend.
Bij de registratie zal de Speler gevraagd worden aan de Operator persoonlijke informatie te verschaffen over zichzelf met inbegrip van doch niet beperkt tot zijn naam, adres, geboorteplaats en -datum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens.
Spelen die door de Operator worden aangeboden en die online toegankelijk zijn, zijn voorbehouden voor natuurlijke personen die wettelijk bekwaam zijn en minstens 21jaar oud, en voor wie het niet verboden is bij wet, door de Belgische Kansspelcommissie of door enige andere officiële instantie om deel te nemen aan kansspelen en/of geldspelen.
Vóór hij zich registreert op de Website moet de Speler nagaan of het land waar hij zijn woonplaats heeft de deelname aan gok-, geld- en kansspelen toelaat. De Speler is alleen verantwoordelijk voor deze verificatie, maar de Operator behoudt zich het recht voor de Speelrekening af te sluiten wanneer de Operator van mening is dat de Speler speelt in overtreding van de wetten of regels van het land waar hij zijn woonplaats heeft.
 
De Speler stemt ermee in enkel informatie te verstrekken die waar, juist, volledig en actueel is, en deze informatie te updaten zodat deze waar, juist, volledig en actueel blijft. Het is de verantwoordelijkheid van de SpeIer alleen om de Operator in te lichten over elke wijziging in zijn persoonlijke gegevens door zijn registratiegegevens te wijzigen.
De Operator behoudt zich het recht voor om personen die onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekken, de toegang tot de Website te beletten.
 
De Operator behoudt zich ook het recht voor naar eigen goeddunken te weigeren een rekening te openen wanneer hij vermoedt dat de Speler onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt.
De Operator behoudt zich het recht voor de Speelrekening(en) af te sluiten en de gepaste stappen te ondernemen.
De Speelrekening is een persoonlijke rekening op naam van de Speler en kan geenszins worden overgedragen aan derden, zelfs niet gratis.
Slechts één tijdelijke rekening kan worden toegekend per Speler. Wanneer de tijdelijke rekening wordt afgesloten, kan de Speler een nieuwe tijdelijke rekening openen overeenkomstig dit artikel,
behalve wanneer de rekening werd afgesloten omwille van een geval van fraude of wanneer de rekening werd afgesloten ten gevolge van een verbod overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering.
 
De Speler moet een Spelersnaam kiezen. De naam die door de Speler wordt gekozen als Spelersnaam mag niet aanstootgevend of lasterlijk zijn en mag de rechten van derden niet schenden. De Operator behoudt zich het recht voor de Spelersnaam te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alleen de Spelersnaam zal gezien worden door andere Spelers.
De Speler moet zijn echte naam en identiteit gebruiken om zich te registreren.
Tenzij anders vermeld zijn al deze velden verplicht en zullen ze worden geverifieerd (met uitzondering van het wachtwoord):

 • Naam van de Speler (minimum 6 en maximum 8 karakters)
 • Wachtwoord (minimum 6 en maximum 8 karakters)
 • Bevestiging Wachtwoord
 • Titel
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Adres
 • Gemeente/Stad
 • Land
 • Staat/Provincie
 • Postcode
 • GSM-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-Mail
 • Bevestiging E-Mail
 • Geboortedatum
 • Geboorteland
 • Geboorteplaats
 • Beroep
 • IBAN (Internationaal Bankrekeningnummer)
 • Geslacht
 • Rijksregisternummer (voor Belgische inwoners) of Paspoortnummer voor personen die niet verblijven in België.
 • Waar heeft de Speler over ons gehoord?
 • Ik wil graag het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen ontvangen per e-mail. Ik kan ten allen tijde de inschrijving op deze dienst ongedaan maken (vakje aankruisen)
 • Ik bevestig dat:
 • ik minstens 21 jaar oud ben (vakje aankruisen)
 • ik de Voorwaarden heb gelezen en aanvaard (vakje aankruisen)
 • ik geen van de volgende beroepen uitoefen: magistraat, notaris, gerechtsdeurwaarder of lid van het politiekorps (vakje aankruisen)

Het gekozen wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk en persoonlijk.
Door te klikken op de knop "Spelersprofiel/Profiel Bewerken" op de homepagina van de Website kan de Speler ten allen tijde zijn persoonlijke informatie en profiel wijzigen met uitzondering van zijn naam, zijn geboortedatum en -plaats en zijn Spelersnaam.
Door te klikken op "Spelersprofiel/Wachtwoord Wijzigen” kan de Speler zijn wachtwoord wijzigen (door zijn huidig wachtwoord in te geven en het nieuwe wachtwoord twee maal in te geven).
De Operator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het feit dat de Speler zijn wachtwoord niet personaliseert of dat hij zijn wachtwoord bekendmaakt.
Zodra de Operator de Spelersnaam heeft gevalideerd, kan de Speler die niet meer wijzigen.
 
De Speler moet de Operator (afdeling klantenondersteuning) onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn login-gegevens of wanneer de Speler denkt dat één van zijn login-gegevens niet meer vertrouwelijk is.
De Operator behoudt zich het recht voor de Speler te vragen zijn login-gegevens te veranderen wanneer de Operator van mening is dat deze gegevens niet langer voldoende veiligheid kunnen garanderen. Indien er een probleem is behoudt de Operator zich het recht voor de toegang van de Speler tot de Website tijdelijk of permanent op te schorten.
Indien de Speler zijn wachtwoord vergeet, kan hij klikken op de link "WACHTWOORD VERGETEN?" en zijn naam en e-mailadres ingeven. De Operator zal informatie doorsturen over het verzoek tot resetten van het wachtwoord.
Indien de Speler zijn Spelersnaam zou vergeten, kan hij contact opnemen met de afdeling klantenondersteuning.
 
De Speler blijft alleen verantwoordelijk in het geval hij geen toegang kan krijgen tot zijn rekening doordat hij zijn login-gegevens vergeten is.
Zodra de Speler het registratieformulier heeft ingevuld, waarvan de gegevens hierboven beschreven zijn, zal hij een e-mail ontvangen met een hypertext link die de Speler in staat zal stellen zijn rekening te activeren.
De Speler moet op deze link klikken die hem naar een Website zal sturen waar de Speler zal worden geïnformeerd dat zijn tijdelijke rekening werd geactiveerd.
Dan kan de Speler toegang krijgen tot zijn ‘Speelrekening’; de Speler zal echter nog geen toegang hebben tot real money spelen. De Speler zal enkel toegang hebben tot demo-geldspelen.
 
Om toegang te krijgen tot de spelen en te spelen in de real money en play money modus, dient de Speler een unieke activeringscode in te geven die gekend is als “fiche” in zijn veld “Spelersprofiel” onder de knop “Fiche toevoegen”.
Deze code wordt door de Kansspelcommissie naar het e-mailadres van de Speler gestuurd. De Speler zal pas toegang hebben tot de spelen in real money modus nadat hij deze code heeft ingegeven. Eenmaal de code is ingegeven als tijdelijke rekeninghouder kan de Speler spelen in de real money en demo-money modus. Het is echter mogelijk dat bij de registratie de fiche automatisch ingegeven wordt door het systeem. In dat geval zal de Speler geen e-mail ontvangen en zal hij zijn fiche niet manueel moeten invoeren.
 
Om de registratieprocedure te beëindigen en een permanente rekeninghouder te worden, wat de Speler de mogelijkheid biedt geld te storten en zijn winsten te innen, moet de Speler geldige identiteitsbewijzen voorleggen en een kopie van een document dat bewijst dat zijn IBAN geldig is.
Door zijn registratie verbindt de Speler zich ertoe de Website, evenals elk ander element dat ermee verbonden is en/of er deel van uitmaakt, zoals hyperlinks, software, databank, redactionele artikelen, graphics, enz., te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden en in overeenstemming met het doel van de Spelen die worden aangeboden door de Operator.
Door zich te registreren aanvaardt de Speler deze Voorwaarden. De Speler wordt ervan op de hoogte gesteld dat, in het belang van mogelijke aanpassingen nodig voor de ontwikkeling van de Website en/of het gebruik ervan,
de Operator zich het recht voorbehoudt deze Voorwaarden en de regels van de spelen die op de Website worden aangeboden, eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te wijzigen.
 
De Operator zal zijn best doen om Spelers te informeren over alle grote wijzigingen van deze Voorwaarden. Het is echter de verantwoordelijkheid van de Speler om te lezen over en zichzelf op de hoogte te houden van wijzigingen van de Voorwaarden, ook na zijn registratie.
Elke verbinding van de Speler met de Website houdt een aanvaarding in van de aangebrachte wijzigingen. Door de functie te gebruiken van zijn browser kan de Speler ten allen tijde toegang krijgen tot de Voorwaarden en deze uitprinten.
 
Art. 3 – DEELNAME EN WERKING VAN DE REKENING
 
3.1. Unieke rekening
De Speler mag slechts één rekening openen.
 
3.2 Rekening geblokkeerd of afgesloten
Er kan uitsluitend worden deelgenomen aan de Spelen via elektronische weg op de Website die toegankelijk is via eender welke apparatuur, in het bijzonder een computer, mobiele telefoon of elk ander apparaat waarmee men toegang heeft tot het internet.
Men neemt individueel en persoonlijk deel aan de spelen.
Elke Speler moet voor zichzelf spelen en zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks zijn toevlucht nemen tot eender welke geautomatiseerde verzoeken om toegang te krijgen tot de Website.
Elke poging van de Speler om zijn toevlucht te nemen tot ongeoorloofde hulp van artificiële intelligentie bij het deelnemen aan één van de aangeboden Spelen zal leiden tot het blokkeren van zijn rekening en tot zijn tijdelijke of definitieve uitsluiting, zonder het recht om daartegen in beroep te gaan.
Het is absoluut verboden om via eender welke procedure de werking van de aangeboden Spelen te wijzigen of te proberen wijzigen, meer bepaald met de bedoeling om de resultaten of eender welk aspect dat het resultaat en/of de winnaars van een spel bepaalt, te wijzigen.
De Operator zal een Speelrekening onmiddellijk afsluiten onder de volgende omstandigheden (niet-limitatieve opsomming):

 • het is de Speler verboden te spelen door de toepassing van de van kracht zijnde regels of besluiten van een overheidsinstantie,
 • de Speler heeft de bepalingen van deze Voorwaarden niet nageleefd,
 • de Speler is schuldig aan fraude of er bestaan vermoedens van ongeoorloofde activiteiten, daden van piraterij of pogingen tot ongeoorloofd gebruik van de Website en/of de Spelsoftware en/of de Serversoftware,
 • de Speler heeft de Spelregels, die permanent toegankelijk zijn op de Website, niet gerespecteerd, meer bepaald in het geval van een collusie tussen Spelers, fraude, toevlucht tot geautomatiseerde software enz.,
 • de Operator is van mening dat een Speler zich ingelaten heeft met of gepoogd heeft zich in te laten met een frauduleuze, illegale, bedrieglijke of ongepaste activiteit bij het gebruiken van de Website, en eender welke andere manipulatie van de Spelen,
 • de Speler heeft een poging gedaan tot of heeft effectief een frauduleuze betaling verricht, met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van een gestolen bankpas, of hij heeft zich ingelaten met het witwassen van geld,
 • en de Operator heeft het recht elke actie te ondernemen die hij passend acht, met inbegrip van, doch zonder beperking en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regels:
 • de onmiddellijke opschorting van de toegang van de Speler tot de Website (de rekening zal de status hebben van een gedesactiveerde rekening);
 • de afsluiting van de rekening van de Speler bij de Operator;
 • beslaglegging op de fondsen op de rekening van de Speler;
 • het overmaken van deze informatie (met inbegrip van de identiteit van de Speler) aan de financiële autoriteiten, de relevante autoriteiten en/of elke persoon of instelling die bij wet gerechtigd is om dergelijke informatie te ontvangen;
 • het ondernemen van wettelijke stappen tegen de Speler.

 
ART. 4 – TRANSACTIES EN BETALINGEN
Elke Speler is volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn rekening en voor de betaling van sommen die de Speler eventueel aan de Operator verschuldigd is. De Speler verbindt zich er uitdrukkelijk toe zich niet te verzetten tegen of bij zijn bank om eender welke reden geen betaling aan de Operator in te trekken van een bedrag dat op rekening van de Operator is geboekt via zijn bankpas.
 
4.1. Verantwoordelijkheid
De Operator kan reden hebben om de Speler te vragen naar de gegevens van zijn bankrekening.
De Speler wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij onder geen beding een betaalmethode mag gebruiken die toebehoort aan een derde.
Ingevolge de informatie die door de Speler werd verstrekt ten tijde van de registratie, behoudt de Operator zich het recht voor de kredietwaardigheid van een Speler te verifiëren, met de hulp van financiële instellingen en betaaldiensten van derden.
 
4.2. Verificatie
De Operator behoudt zich het recht voor gebruik te maken van elektronische gegevensverwerkers van betalingsinstellingen van derden en/of financiële instellingen die betalingen, gedaan door de Speler, beheren.
Op voorwaarde dat deze derden de bepalingen van onderhavige Voorwaarden in acht nemen, verklaart de Speler zich ermee akkoord dat hij gebonden zal zijn door de bepalingen van de voormelde elektronische betaalmethodes van derden en/of van financiële instellingen.
In geval er een vermoeden bestaat van frauduleuze betaling, met inbegrip van het gebruik van gestolen bankpassen, of in het geval van enige andere frauduleuze activiteit (waardoor de betaling wordt verhinderd), behoudt de Operator zich het recht voor de rekening van de Speler te blokkeren, elke betaling die eventueel gedaan is te herroepen en alle winsten die onterecht zouden zijn overgemaakt terug te vorderen.
 
4.3. Fraude
De Operator behoudt zich ook het recht voor om overheidsinstanties of bevoegde entiteiten (met inbegrip van financiële instellingen) op de hoogte te stellen van elke frauduleuze betaling of ongeoorloofde activiteit en om een beroep te doen op incassobureaus om verschuldigde sommen te innen.
De Operator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het frauduleuze gebruik van bankpassen of gestolen bankpassen, ongeacht of de diefstal ervan al dan niet werd aangegeven door de kaarthouder.
Als de Operator vermoedt dat een Speler niet de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt die nodig is om te kunnen spelen, zal de Operator hem onverwijld alle ingezette bedragen terugbezorgen. Bovendien zullen alle winsten die de Speler heeft vergaard geconfisqueerd worden tot de Speler het onweerlegbare bewijs heeft geleverd dat hij de minimumleeftijd om te mogen spelen heeft bereikt.
 
4.4. Financiële belangen
Er wordt geen interest betaald op bedragen die gestort zijn op de rekening van de Speler.
 
4.5. Storten en opnemen van geld
Het overmaken van tegoeden is pas mogelijk na volledige validatie van de Speelrekening door de Operator.
Het opnemen van geld kan slechts aanvaard worden wanneer de volgende zaken gevalideerd zijn door de Operator:
 

 • Gevalideerde Speelfiche
 • Geldige kopie van een identiteitsbewijs
 • Kopie van de IBAN-code

De Operator behoudt zich het recht voor alle informatie of documenten op te vragen die hij nodig acht om stortingen of geldopnames te valideren.
 
4.6 Commissies en verwerkingsdeadlines.
De Operator neemt geen commissie op stortingen of geldopnames, ongeacht de betaalmethode. Anderzijds kunnen aan de Speler, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode, kosten worden opgelegd door zijn bankinstelling of operator van betaaldiensten. Wanneer aan de Speler bijkomende bankkosten worden gefactureerd, kan de Operator niet verantwoordelijk worden gehouden. Daarom is het raadzaam dat de Speler op voorhand informatie vraagt over mogelijke transactiekosten bij zijn financiële instelling of operator van betaaldiensten.
Zodra het verzoek van de Speler gevalideerd is, worden stortingen door middel van een bankpas of andere betaalmethodes onmiddellijk uitgevoerd, tenzij er technische problemen zijn.
 
4.7 Opeenvolgende stortingen en geldopnames zonder dat er wordt gespeeld
De Operator behoudt zich het recht voor administratiekosten ten belope van 15% aan te rekenen op transacties (geldopnames en stortingen) die niet zijn aangewend om deel te nemen aan spelen aangeboden door de Operator.
 
4.8 Standaardstorting en limieten voor geldopname

Na registratie wordt de speler een standaard wekelijkse stortingslimiet van 200€ opgelegd.

De speler kan deze wettelijke limiet verhogen of verlagen met behulp van de middelen die hem op de site ter beschikking worden gesteld. Een verhoging boven de wettelijke limiet van 200€ per week wordt na 72 uur toegekend, na goedkeuring van de Kansspelcommissie.

Een verlaging van de stortingslimiet wordt steeds onmiddellijk doorgevoerd.

In geval van een weigering van de verhoging zal de speler schriftelijk op de hoogte worden gebracht en aanvaardt hij dat hij zich hiertegen niet kan verzetten.

De speler gaat akkoord dat een toegekende verhoging op een later tijdstip mogelijk kan worden geannuleerd indien Pas.co BV hiertoe wordt verplicht.

Stortingen:
Min.: €20
Max: €2500

Opnames:
Min.: €10
Max: €3000/opname


Art. 5 – BONUS
Verbod op bonussen : De kansspelcommissie
Informatieve nota van 19/02/2020– Nummer 14 – Gevolgen van arrest nr. 246.999 van de Raad van State

Bij arrest nr. 246.999 van 6 februari 2020 vernietigt de Raad van State de volgende bepalingen van het Koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten:

de woorden “behalve op hun eigen site” in artikel 5, 1°; en
artikel 11.
Bijgevolg is het voor de houders van een aanvullende vergunning verboden om gratis speldeelnames of bonussen in enigerlei vorm aanbieden. Het verbod in artikel 60 van de Kansspelwet geldt onverkort ten aanzien van de spelers van kansspelen uitgebaat via informatiemaatschappij-instrumenten. Daarnaast worden de passages in het openbaar standpunt dat de Kansspelcommissie publiceerde naar aanleiding van het koninklijk besluit en die betrekking hebben op de vernietigde bepalingen zonder voorwerp.

Art. 6 – CHAT MESSAGES
Boodschappen geschreven door Spelers op het Discussieforum van de Website mogen de rechten van derden niet schenden noch het imago van de Website of de Operator schaden.
De Speler verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag en beleefdheid in acht te nemen, meer bepaald:

 • Beleefd blijven tegenover de mensen met wie hij communiceert;
 • Persoonlijke aanvallen vermijden;
 • En het diverse malen posten van dezelfde boodschap vermijden.
 • Het is Spelers formeel verboden om boodschappen te sturen (niet-limitatieve opsomming):
 • van pedofiele aard;
 • van pornografische aard;
 • die opzettelijk schade berokkenen aan het leven en de persoonlijke integriteit;
 • die verband houden met seksuele agressie, rechtvaardiging van misdaden, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, misdaden en misdrijven van collaboratie met de vijand;
 • die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon of een groep personen omwille van hun afkomst of het feit dat ze al dan niet behoren tot een etnische groep, natie, ras of religieuze overtuiging.
 • die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden, of die van een schadelijke, bedreigende of beledigende aard zijn;
 • die een vorm van pesterij zijn, of die vulgair, obsceen, of bedreigend zijn voor het privé-leven van anderen, die haatdragend zijn, enz., of die rechtstreeks of onrechtstreeks aanzetten tot zelfmoord;
 • die lasterlijk en/of beledigend zijn;
 • die op eender welke wijze schadelijk zijn voor minderjarigen.
 • Boodschappen die indruisen tegen de geest van de Website (boodschappen waarin een bepaald standpunt wordt ingenomen of die een mening uitdrukken van politieke of religieuze aard, en grove, buitensporige of ongepaste boodschappen)
 • Boodschappen die andere Spelers of de Operator misleiden door het zich onrechtmatig toe-eigenen van de naam van andere personen of de naam van de Operator en meer bepaald, door zich voor te doen als een werknemer, medewerker of partner van de Operator.

De Operator behoudt zich het recht voor een Speler uit te sluiten van het chatforum.
Elke Speler is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de boodschappen die hij post op het chatforum. De Operator kan geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, en meer bepaald de illegale aard van de inhoud in het licht van de van kracht zijnde regels, of voor enig verlies of enige schade ten gevolge van het gebruik van (een deel van) de inhoud die wordt getoond en overgedragen via instant messaging.
In het bijzonder wordt de Speler op de hoogte gesteld van het gebrek aan veiligheid inherent aan de functie die beschikbaar is op zijn computer, waardoor Login-gegevens automatisch worden bewaard, en hij verklaart dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het gebruik en de mogelijke gevolgen van het gebruik van die functie.
Login-gegevens worden geacht te zijn ingevoerd door de Speler zelf of door een persoon naar behoren door hem gemachtigd.
Bijgevolg kan de Operator onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties die schadelijk zijn voor de Speler en die het gevolg zijn van een ongeoorloofd, frauduleus of verkeerd gebruik van de Login-gegevens en van het feit dat een derde die niet uitdrukkelijk gemachtigd was door de Speler toegang heeft gehad tot de Website. Bijgevolg blijft de Speler alleen verantwoordelijk voor het feit dat hij geen toegang kan krijgen tot zijn rekening als hij zijn Login-gegevens vergeet (er bestaan trouwens procedures om die gegevens te recupereren). Elk ongeoorloofd gebruik van de Login-gegevens van de Speler moet onverwijld aan de Operator worden gemeld door contact op te nemen met de afdeling klantenondersteuning. Zo wordt het mogelijk een einde te stellen aan de gevolgen van het frauduleus gebruik, zodra de Speler zijn verzet heeft geregistreerd.
 
Art. 7 – VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 
7.1 Algemeen
Het is ten strengste verboden voor alle Spelers de veilgheidsmaatregelen die door de Operator zijn ingesteld, (te trachten) terzijde te schuiven of te omzeilen.
 
7.2 Illegale fondsen en ongeoorloofde activiteiten
De Speler verklaart aan en garandeert de Operator dat de fondsen die hij gebruikt om te spelen op de Website niet illegaal zijn, en hij verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken met het doel fondsen over te maken of een frauduleuze of ongeoorloofde activiteit uit te oefenen, of een of andere verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld), overeenkomstig de wetten van de rechtsgebieden waaraan hij is onderworpen.
De Operator behoudt zich het recht voor om eenzijdig elke inzet van de Speler te beperken of te weigeren wanneer hij vermoedens heeft van een illegale activiteit of transactie.
Als de Operator ook maar de minste twijfel heeft over het feit of de Speler betrokken is of geweest is bij frauduleuze, illegale of oneerlijke activiteiten, met inbegrip van doch niet beperkt tot activiteiten die verband houden met het witwassen van geld, of over het feit dat hij de onderhavige Voorwaarden heeft geschonden, zal zijn toegang tot de Website onmiddellijk verboden worden en zijn rekening onbruikbaar gemaakt. De Operator behoudt zich ook het recht voor om de Speler de toegang te verbieden tot alle andere Websites of andere servers van de Operator.
In het geval dat het lidmaatschap van de Speler beëindigd wordt of dat zijn rekening wordt geblokkeerd, is de Operator geenszins verplicht om de bedragen die eventueel op zijn rekening staan terug te betalen.
De Operator behoudt zich het recht voor de bevoegde instanties, andere providers van internetdiensten, banken, bedrijven die betaalpassen uitgeven, providers van elektronische betaalmethodes of andere financiële instellingen van deze feiten op de hoogte te stellen.
 
Art. 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM
"Distinctive Signs" verwijst naar de merken, de namen, tekens en commerciële namen, domeinnamen of URL’s, logo’s, foto’s, databanken, geluiden, video’s, animaties, beelden, teksten, enz. van de Operator die gebruikt worden op de Website. Dit is een niet-limitatieve opsomming.
Elke ongeoorloofde reproductie van Distinctive Signs is een inbreuk waarvoor men civielrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd.
Alle softwarepakketten die gebruikt worden op de Website, evenals die waartoe de Website toegang verleent, en alle teksten, commentaren, illustraties of afbeeldingen die gereproduceerd worden op de Website en die waartoe de Website toegang verleent, zijn auteursrechtelijk beschermd en de ongeoorloofde reproductie ervan is een inbreuk waarvoor men civielrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd.
 
Art. 9 – BESCHERMING VAN GEGEVENS
 
9.1 Verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens
De Speler is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die hij meedeelt aan de Operator en hij verklaart dat de gegevens die verstrekt zijn op het ogenblik dat zijn gepersonaliseerde account werd aangemaakt volledig en juist zijn.
Deze persoonlijke gegevens worden bijgehouden door de Operator tot de Speelrekening wordt afgesloten, behalve wanneer gegevens nodig zijn voor het bewijzen van een recht of een contract. In dat geval mogen de gegevens door de Operator worden bijgehouden voor een langere periode.
 
9.2 Verplichting tot kennisgeving en waarschuwing
De Speler erkent dat de Operator hem geïnformeerd heeft over en zijn aandacht gevestigd heeft op de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
De Operator adviseert de Speler geen data over zichzelf mee te delen per e-mail of fax of op enige andere manier, tenzij de Operator hem uitdrukkelijk verzocht heeft zulks te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om op degelijke wijze te verifiëren dat dergelijk verzoek inderdaad uitgaat van de Operator.
 
9.3 Opslag van gegevens en veiligheid van de gegevens.
De persoonlijke informatie van de Speler wordt opgeslagen op de spelservers van de Operator. Geen enkele onbevoegde derde heeft toegang tot die informatie.
Al deze gegevens worden geregistreerd in gecodeerde en veilige bestanden. Als een derde zich toegang verschaft tot die bestanden, verbindt de Operator zich ertoe zijn uiterste best te doen om de informatie in die bestanden onleesbaar te maken.
De Operator verbindt zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen met betrekkking tot de aard van de gegevens en de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking ervan, de veiligheid van de persoonlijke gegevens in verband met de Speler te beschermen, en in het bijzonder ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet verkeerd worden voorgesteld of beschadigd of dat onbevoegde derden zich er geen toegang toe kunnen verschaffen.
Om de Website te beheren kunnen de gegevens meegedeeld worden aan de service providers van de Operator.
De Website host heeft niet het recht de persoonlijke gegevens van de Speler waartoe hij verplicht toegang moet hebben te gebruiken, behalve om de uitvoering van de technische diensten van hosting en het beheer van de databanken te verzekeren waartoe hij contractueel verplicht is ten opzichte van de Operator.
Het bedrijf dat het gaming platform heeft ontwikkeld heeft niet het recht de persoonlijke gegevens van de Spelers waartoe het bedrijf verplicht toegang moet hebben te gebruiken, behalve om de uitvoering van de technische diensten, het onderhoud, software updates, dringende herstellingen, monitoring en het beheer van de databanken te verzekeren waartoe het bedrijf contractueel verplicht is ten opzichte van de Operator.
 
9.4 Aanvraag tot het recht van toegang
Alle aanvragen tot het recht van toegang van zijn persoonlijke gegevens en verbetering ervan kunnen schriftelijk gedaan worden en ondertekend door degene die de aanvraag indient, met vermelding van het adres naar waar het antwoord dient te worden gestuurd, en vergezeld van een bewijs van identiteit. Deze aanvragen moeten worden verzonden naar de afdeling klantenondersteuning.
De klantenondersteuning zal op de aanvraag antwoorden binnen één (1) maand na ontvangst ervan, op voorwaarde dat de aanvraag voldoende nauwkeurig is en dat ze alle elementen bevat die nodig zijn om te kunnen antwoorden. Als dat niet het geval is, zal de Operator vragen om de aanvraag te vervolledigen.
De Speler verbindt zich ertoe zijn persoonlijke gegevens up-to-date te houden wanneer zulks nodig zou zijn. De Speler kan ten allen tijde zijn persoonlijke gegevens die verstrekt werden op het ogenblik van zijn online registratie op de Website wijzigen en updaten door te klikken op de knop "Spelersprofiel/Profiel Bewerken" op de homepagina.
De Operator behoudt zich het recht voor de persoonlijke gegevens te updaten.
De Operator behoudt zich het recht voor persoonlijke gegevens die verstrekt werden door de Speler over te maken, ofwel om aan een wettelijke verplichting te voldoen of in toepassing van een beslissing van een rechtbank of officiële instantie.
 
Art. 10 – VEREISTEN INZAKE SOFTWARE EN HARDWARE
Om verbinding te maken met de Website moet de Speler nagaan of zijn hardware en software, evenals zijn internetconnectie, compatibel zijn met de leveringsvoorwaarden van de Website.
De operator raadt de volgende configuratie aan:

Hardware en operating system:

 • PC: Windows 7 en latere versies
 • Macintosh: Mac OS X en latere versies

Browser software (steeds de laatste versie):

 • Google Chrome (aanbevolen)
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Safari met geactiveerd JavaScript.

Als de Speler niet beschikt over deze minimum configuratie, bestaat het risico dat hij niet zal kunnen genieten van de online diensten die door de Operator worden aangeboden.
 
ART. 11 – DUUR EN BEËINDIGING
 
11.1 Duur
Deze Voorwaarden beheersen de relatie tussen de Speler en de Operator vanaf het ogenblik van validatie van de registratie van de Speler tot de beëindiging van de registratie van de Speler, tenzij, om eender welke reden, anders bepaald in deze Voorwaarden en behoudens rechten en plichten die uitdrukkelijk zijn aanvaard vóór de beëindiging.
 
11.2 Beëindiging door de Operator
De Operator behoudt zich het recht voor de registratie te beëindigen en zonder kennisgeving de rekening van de Speler af te sluiten als:

 • de rekening van de Speler ongebruikt blijft gedurende een onafgebroken periode van twee (2) jaar;
 • de Operator oordeelt dat de Speler één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden heeft geschonden;
 • de Operator een daad van piraterij vaststelt of een poging om de Website, de Client Software en/of de Server Software op illegale wijze te gebruiken.

11.3 Beëindiging door de Speler
De Speler kan ten allen tijde zijn registratie beëindigen en zijn rekening afsluiten.
 
11.4 Na de beëindiging
Na de beëindiging, om eender welke reden, verbindt de Speler zich ertoe:

 • de Software niet langer te gebruiken;
 • de Software te verwijderen van zijn computer en alle documentatie te vernietigen die hij in zijn bezit of onder zijn hoede heeft, waarover hij beschikt, of waarover hij de controle heeft.

De Partijen zullen niet langer verplichtingen hebben jegens elkaar na de beëindiging van de registratie, tenzij, om eender welke reden, anders bepaald in deze Voorwaarden en behoudens rechten en plichten die uitdrukkelijk zijn aanvaard vóór de beëindiging.
 
ART. 12 – BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERKLARING VAN VRIJWARING
 
12.1 Algemene beperkingen
Deze Voorwaarden worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, noch expliciet noch impliciet, met inbegrip van doch niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of niet-schending.
De Operator zal niet aansprakelijk zijn voor bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of gevolgschade van enigerlei aard, of voor eender welke schade ten gevolge van verlies van gebruik, gegevens of voordelen, onafhankelijk van het feit of hij al dan niet op de hoogte werd gesteld van mogelijke schade, en op basis van elk aansprakelijkheidprincipe, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze informatie. Deze Voorwaarden kunnen technische fouten of drukfouten bevatten.
 
12.2 Beschikbaarheid van de Website en zijn diensten
De Operator zal ernaar streven de Website beschikbaar te maken 24 uur per dag en 7 dagen per week. Toch kan de Website offline zijn of kan de toegang tot de Website onderbroken worden tijdens onderhoudswerken, updates van hardware of software, dringende herstellingen aan de Website of ten gevolge van omstandigheden waarover de Operator geen controle heeft (zoals bijvoorbeeld storingen op het vlak van verbindingen en telecommunicatie).
De Operator verbindt zich ertoe alle redelijke stappen te nemen om dergelijke storingen te vermijden, voor zover deze toe te schrijven zijn aan de Operator. De Speler erkent en aanvaardt dat de Operator geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor het feit dat de Website niet beschikbaar is, of dat de toegang tot de Website is opgeschort of onderbroken.
 
12.3 Verantwoordelijkheden
Het is de verantwoordelijkheid van de Speler ervoor te zorgen dat hij alle nationale en internationale wetten, regels, richtlijnen, enz. die bij de Speler van toepassing zijn, begrijpt en volledig naleeft.
In geen geval zal de Operator verantwoordelijk zijn voor onrechtstreekse of niet te voorziene schade zoals, meer bepaald doch niet beperkt tot, gemiste winsten, verlies van opportuniteiten, de kost voor het verwerven van een dienst of voor het vervangen van technologische toepassingen.
De Operator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor aanspraken van derden ten opzichte van Spelers.
In geen geval zal de Operator aansprakelijk zijn voor kosten die door een Speler zijn gemaakt bij het indienen van een eis tot schadevergoeding.
De Operator zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten gemaakt door een Speler voor overdisposities in verband met stortingen op de rekening van de Speler, die gebeurd zijn via onze betaalsystemen. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler ervoor te zorgen dat voor hen voldoende fondsen beschikbaar zijn voordat een storting wordt gedaan naar hun Speelrekeningen via het betaalsysteem.
 
De Operator zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten gemaakt door een Speler voor overdisposities die het gevolg zijn van meerdere stortingen naar een Speelrekening door het foutieve gebruik van betaalsystemen. Het reloaden van een cash deposit transactiepagina is een misbruik van betaalsystemen en als dusdanig zal de Operator niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor debetkosten of kosten die zouden kunnen gemaakt worden door misbruik van betaalsystemen. De Operator heeft het recht naar eigen goeddunken elke participatie op te schorten of in te trekken.
Persoonlijke gegevens van alle Spelers blijven vertrouwelijk tenzij Spelers ermee akkoord gaan dat hun gegevens in de toekomst gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.
De Operator zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen van eender welke aard ten gevolge van de annulering van een Spel, met inbegrip van het verlies van de kans, voor eender welke reden, om deel te nemen aan het Spel.
In het bijzonder, doch zonder afbreuk te doen aan de algemene aard van hetgeen voorafgaat, zal de Operator niet aansprakelijk zijn jegens anderen:

 • in het geval van overmacht,
 • voor een storing van, of beschadiging of vernietiging van het centrale computersysteem of de opgeslagen gegevens van de Operator, of een deel ervan,
 • voor vertragingen, schade, fouten of weglatingen ten gevolge van een storing van telecommunicatiesystemen of andere systemen voor gegevensoverdracht of voor vertragingen die leiden tot het niet ontvangen van een uitnodiging tot deelname aan een bepaalde spelronde.
 • de gevolgen van virussen of computer bugs, gebreken of technische storingen.
 • voor eender welke storingen van technische aard of op het vlak van hardware en software waardoor de deelname aan één van de spelen die op de Website worden aangeboden beperkt of belet wordt, of waardoor het IT-systeem van de Speler wordt beschadigd.

De Operator zal niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van overmacht, het uitbreken van vijandelijkheden, een opstand, burgerlijke onrust, daden van terrorisme, het optreden van een Regering of overheidsinstantie (met inbegrip van de weigering of de intrekking van eender welke vergunning of goedkeuring), brand, explosie, overstroming, orkaan, diefstal, opzettelijke beschadiging, staking, lock-out, of een industriële actie van gelijk welke aard.
Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of de software die op zijn IT-apparatuur is geïnstalleerd te beschermen tegen elke mogelijke aanval (virussen, spam mail, Trojaanse paarden, bugs enz.).
De Operator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de Speler problemen ondervindt of dat het voor hem onmogelijk is een verbinding te maken met het internet.
De Speler aanvaardt de aansprakelijkheid voor elke schade die veroorzaakt kan zijn door het msibruik van de gegevens van zijn Account op het Internet.
 
12.4 Upgrade, opschorting, annulering
De Operator kan geenszins verantwoordelijk worden gehouden en Spelers kunnen geen enkele schadevergoeding vorderen:

 • voor het niet-beschikbaar zijn van de Website ten gevolge van upgrades, updates of wijzigingen van de inhoud van de Website
 • voor een onderbreking of opschorting van één of meerdere van de Spelen of diensten die op de Website worden aangeboden. De Operator kan ten allen tijde de Spelen of diensten onderbreken of opschorten zonder kennisgeving en zonder daarvoor enige verantwoording te moeten geven.
 • indien, om redenen buiten de wil van de Operator, één of meerdere Spelen of diensten worden gewijzigd, opgeschort of geannuleerd.

 
12.5 Links naar Websites van derden
De Operator kan op de Website eenvoudige links aanbieden naar andere websites van derden.
Aangezien de Operator niet in de positie verkeert om de inhoud van deze Websites van derden te controleren, is de Speler volledig verantwoordelijk voor alle bezoeken aan deze Websites en bezoekt hij deze Websites op eigen risico.
De Operator wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de beschikbaarheid, de inhoud of de wettigheid van de Websites van derden.
De Speler erkent dat de Operator geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor verliezen of schade die kunnen veroorzaakt zijn door zich toegang te verschaffen tot of door te surfen op Websites van derden. De Operator zal geen hyperlinks aanbieden naar Websites waarvan de inhoud redelijkerwijs als onwettig zou kunnen worden beschouwd. De Operator verkeert echter niet in een positie om de inhoudelijke ontwikkelingen van Websites van derden te controleren nadat de link gelegd is.
 
ART. 13 - BEWIJSCLAUSULE
Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Speler en de Operator, worden alleen de computersystemen en bestanden van de Operator beschouwd als bewijs.
De op de computer opgeslagen registers die op een redelijke en betrouwbare veilige manier worden bijgehouden op de IT-systemen van de Operator worden beschouwd als bewijs van de relaties tussen de Operator en de Speler.
Bijgevolg wordt overeengekomen dat, tenzij het gaat om een duidelijke fout, de Operator de voorlegging van alle activiteiten, feiten of weglatingen, programma’s, gegevens, bestanden, registraties en andere zaken (zoals follow-uprapporten of andere verklaringen) in een computer of elektronisch format of media, vastgelegd, ontvangen of die rechtstreeks of onrechtstreeks door de Operator worden bijgehouden, in het bijzonder in computersystemen, kan inroepen en toelaatbaar kan verklaren in geschillen, meer bepaald als bewijs.
 
ART. 14 – SPELEN OP EEN VERANTWOORDE MANIER
Gelieve te spelen met mate. De Speler wordt ervan op de hoogte gesteld dat het spelen voor langere periodes of met een grotere frequentie voor sommige mensen kan leiden tot een verslaving of kan leiden tot een zekere mate van psychologische kwetsbaarheid.
De Speler dient te weten dat verslaving betekent dat men speelt op ongepaste wijze, met volharding en steeds weer opnieuw. Het plezier van het spelen wordt uiteindelijk een dwang om te spelen, wat leidt tot nefaste consequenties voor de Speler zelf en voor zijn naasten.
De Speler kan ten allen tijde de paragraaf "SPELEN OP EEN VERANTWOORDE MANIER" raadplegen. Deze is toegankelijk op alle pagina’s van de Website van de Operator.
 
ART. 15 – ONGELDIGHEID
Als, om eender welke reden, één of meerdere van deze Voorwaarden zou(den) worden beschouwd als ongeldig, ontoepasselijk, of nietig, dan zullen de artikelen in kwestie worden verbeterd voor zover het noodzakelijk is deze geldig en toepasbaar te maken. De andere artikelen zullen van kracht blijven en de impact ervan zal bewaard blijven.
 
ART. 16 – GESCHILLEN EN KLACHTEN
Als de Speler een geschil of klacht heeft in verband met de Operator, dient de Speler contact op te nemen met onze afdeling klantenondersteuning. U moet weten dat in het geval van een geschil over deelname of over een Prijs, de beslissing van de Operator definitief en bindend zal zijn.
 
ART. 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
De relatie tussen de Partijen, met inbegrip van de interpretatie en de uitvoering van onderhavige Overeenkomst, wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetten. Enkel de rechtbanken van Gent, België, zijn bevoegd.
 
Copyright © 2022 36win. Alle rechten voorbehouden.
Deze site wordt vergund en geregulariseerd door de Kansspelcommissie